[Η] - (ΨΣ-704) - Διαχείριση Γνώσης και Ικανοτήτων

-

Περιγραφή

 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

 

Στόχος

Στόχοι του μαθήματος είναι:

  • η κατανόηση βασικών εννοιών που συνιστούν το θεωρητικό υπόβαθρο της Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management) και της Διαχείρισης Ικανοτήτων (Competence Management),
  • η πρακτική εξάσκηση με συστήματα Διαχείρισης Επαγγελματικών Γνώσεων και Επαγγελματικών Πρακτικών και μεθόδους Περιγραφής και Διαχείρισης Ικανοτήτων Ατόμων και Οργανισμών.

Πιο συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί:

  • να κατανοούν και περιγράφουν έννοιες που σχετίζονται με το θεωρητικό υπόβαθρο των αντικειμένων Διαχείρισης Γνώσης και Ικανοτήτων,
  • να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά συστημάτων Διαχείρισης Επαγγελματικών Γνώσεων και Επαγγελματικών Πρακτικών,
  • να αξιολογούν το επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας ενός πραγματικού συστήματος Διαχείρισης Επαγγελματικών Γνώσεων και Επαγγελματικών Πρακτικών για την κάλυψη των αναγκών χρηστών σε πραγματικές περιπτώσεις χρήσης,
  • να είναι εξοικιωμένοι με Ευρωπαϊκ
Περισσότερα  
Κωδικός: DS185
Κατηγορία: Προπτυχιακο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) » Μαθήματα